فایل ورد بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده ادراک بيماري و تاب آوري با اضطراب مرگ مردان مبتلا به سرطان روده

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده ادراک بيماري و تاب آوري با اضطراب مرگ مردان مبتلا به سرطان روده دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده ادراک بيماري و تاب آوري با اضطراب مرگ مردان مبتلا به سرطان روده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده ادراک بيماري و تاب آوري با اضطراب مرگ مردان مبتلا به سرطان روده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه حمايت اجتماعي ادراک شده ادراک بيماري و تاب آوري با اضطراب مرگ مردان مبتلا به سرطان روده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

مقدمه: سرطان یکی از بیماری های شایع در دنیای متمدن امروزی است که تعداد افراد مبتلا به آن روز به روز افزایش می یابد. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده، ادراک بیماری و تاب آوری با اضطراب مرگ مردان مبتلا به سرطان روده است روشها : پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی میباشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه مردان مبتلا به سرطان روده مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان زنجان شامل می شود. تعداد 70 نفر از مردان مبتلا به سرطان روده به صورت روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه های اضطراب مرگ تمپلر، تاب آوری کانر ودیویدسون، حمایت اجتماعی ادراک شده و ادراک از بیماری بریف را تکمیل نمودند. یافته ها: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین ادراک از بیماری و اضطراب مرگ p<0/01 بین حمایت اجتماعی و اضطراب مرگ P<0/01 و بین تاب آوری و اضطراب مرگ P<0/05 رابطه منفی و معنی دار برقرار است ضمن اینکه متغیرهای پژوهش 0/049 درصد از مجموع مرگ بیماران را پیش بینی نمودند نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ادراک از بیماری، حمایت اجتماعی و تاب آوری در اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان روده نقش داشتند. لذا با در نظر گرفتن شرایط، ارتقاء تاب آوری، ادراک بیماری و همچنین توجه زیاد و حمایت عاطفی- اجتماعی از این بیماران از آشفتگی بیشتر و ترس و اضطراب از مرگ بیماران دارای سرطان روده کاست.

توضیحات بیشتر