فایل ورد بررسي رابطه دلبستگي به همسالان و تاب آوري تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر سال سوم مقطع متوسطه شهرستان پلدختر

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه دلبستگي به همسالان و تاب آوري تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر سال سوم مقطع متوسطه شهرستان پلدختر دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه دلبستگي به همسالان و تاب آوري تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر سال سوم مقطع متوسطه شهرستان پلدختر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه دلبستگي به همسالان و تاب آوري تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر سال سوم مقطع متوسطه شهرستان پلدختر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه دلبستگي به همسالان و تاب آوري تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر سال سوم مقطع متوسطه شهرستان پلدختر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف مطالعه حاضر تعیین ارتباط بین دلبستگی به همسالان و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر سال سوم مقطع متوسطه شهرستان پلدختر بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانش- آموزان در حال تحصیل دختر و پسر دبیرستان های شهرستان پلدختر به تعداد 170 نفر میباشد، که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای 118 نفر انتخاب شد. از پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون 2000 خودکارآمدی شرر و همکاران 1982و دلبستگی والدین و همکاران آرمسدن و گرینبرگ 1987 و در تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و نرم افزار spss نسخه 22 استفاده شد.یافته ها نشان داد که بین دلبستگی به همسالان با تاب آوری تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد p> 0/001 همچنین نتایج نشان داد که مدل پیش بینی تاب آوری بر اساس دلبستگی به همسالان معنی دار بود

توضیحات بیشتر