فایل ورد بررسي رابطه راهبردهاي مقابل هاي و عزت نفس با پرخاشگري در دانشجويان دانشگاه زغال سنگ شهر کرمان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه راهبردهاي مقابل هاي و عزت نفس با پرخاشگري در دانشجويان دانشگاه زغال سنگ شهر کرمان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه راهبردهاي مقابل هاي و عزت نفس با پرخاشگري در دانشجويان دانشگاه زغال سنگ شهر کرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه راهبردهاي مقابل هاي و عزت نفس با پرخاشگري در دانشجويان دانشگاه زغال سنگ شهر کرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه راهبردهاي مقابل هاي و عزت نفس با پرخاشگري در دانشجويان دانشگاه زغال سنگ شهر کرمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور بررس ی رابطه راهبردهای مقابلهای و عزتنفس با پرخاشگری دانشجویان دانشگاه زغالسنگ شهر کرمان انجام شد. تحقیق از نوع همبستگی بود. از بین جامعه آماری به تعداد 290 نفر بر اساس جدول مورگان 165 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های پرخاشگری باس و پری 1992 پر سشنامه مقابله با موقعیت های استتترس زا اندلر و پارکر 1990 پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت 1976 پاسخ دادند یافته ها با استفاده از رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان داد که راهبردهای هیجان مدار بیشترین رابطه را با پرخاشگری دارد، اما راهبردهای م سیله مدار و اجتنابی رابطه ای با پرخا شگری ندارند. عزتنفس با پرخا شگری رابطه منفی معناداری داشتتتت. در رابطه چند متغیری، عزت نفس و راهبردهای مقابله ای هیجان مدار به ترتیب بیشترین رابطه را با پرخاشگری داشتند و راهبردهای مقابله ای اجتنابی و مسیله مدار رابطه ای نداشتند

توضیحات بیشتر