فایل ورد بررسي رابطه سبک تفکر کارکنان با پذيرش تکنولوژي بانک مسکن استان تهران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه سبک تفکر کارکنان با پذيرش تکنولوژي بانک مسکن استان تهران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه سبک تفکر کارکنان با پذيرش تکنولوژي بانک مسکن استان تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه سبک تفکر کارکنان با پذيرش تکنولوژي بانک مسکن استان تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه سبک تفکر کارکنان با پذيرش تکنولوژي بانک مسکن استان تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف پژهش حاضر تعیین رابطه بین سبک تفکر کارکنان با پذیرش تکنولوژی بود به همین منظور رابطه بین ابعاد سبک تفکر قانونی اجرایی قضایی کلی جزیی آزاد اندیش سلسله مراتبی اولیگارشی آنار شیست محافظه کار سلطنتی درنی و بیرونی با متغیر ملاک پذیرش تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفته است در این تحقیق به منظور سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ و واگنر 1998 و پرسشنامه پذیرش تکنولوژی دیویس 1986 استفاده شده است روایی این ابزار از طریق بررسی و نظر سنجی از متخصصین و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شده است جامعه آماری این تحقیق عبارتست از مدیران و کارکنان بانک مسکن تهران که در این تحقیق حجم جامعه آماری 800 نفر در نظر گرفته شده است با توجه به این تعداد جامعه آماری با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 260 نفر در نظر گرفته شد به منظور بررسی این ارتباط از آزمون رگرسیون استفاده شده است نتایج این تحقیق نشان داده است که برخی از سبک های تفکر قانونی اجرایی قضایی کلی جزیی آزاد اندیش سلسله مراتبی اولیگارشی آنارشیست دارای رابطه مثبت با پذیرش تکنولوژی می باشند و سایر روابط محافظه کار سلطنتی درونی و بیرونی با متغیر پذیرش تکنولوژی رابطه منفی دارد بنابراین نیاز است تا برخی از روابط تقویت و برخی از روابط تضعیف شود

توضیحات بیشتر