فایل ورد بررسي رابطه سبک هاي فرزند پروري با افسردگي و احساس تنهايي دانش آموزان دوره اول متوسطه مدارس نمونه دولتي شهر گنبد سال 94-95

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه سبک هاي فرزند پروري با افسردگي و احساس تنهايي دانش آموزان دوره اول متوسطه مدارس نمونه دولتي شهر گنبد سال 94-95 دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه سبک هاي فرزند پروري با افسردگي و احساس تنهايي دانش آموزان دوره اول متوسطه مدارس نمونه دولتي شهر گنبد سال 94-95  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه سبک هاي فرزند پروري با افسردگي و احساس تنهايي دانش آموزان دوره اول متوسطه مدارس نمونه دولتي شهر گنبد سال 94-95،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه سبک هاي فرزند پروري با افسردگي و احساس تنهايي دانش آموزان دوره اول متوسطه مدارس نمونه دولتي شهر گنبد سال 94-95 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

یکی از مشکلات عمده که تاثیر بازدارنده و مهمی برکارآمدی و پویایی نوجوانان دارد و از شکل گیری سالم هویت و نیز شکوفایی استعدادها و قوای فکری و عاطفی در آنان جلوگیری می کند افسردگی و احساس تنهایی می باشد.تحقیق حاضر به فایل ورد بررسي رابطه سبک هاي فرزند پروري با افسردگي و احساس تنهايي دانش آموزان دوره اول متوسطه مدارس نمونه دولتي شهر گنبد سال 94-95 می پردازد. این پژوهش ازنظر نوع هدف،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی بوده که در نیمه اول سال 1394 انجام شده است.روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می باشد تعداد اعضای جامعه آماری 604 نفر و اندازه نمونه 235 نفر می باشند.برای تجزیه وتحلیل اطلاعات بااستفاده از نرم افزار EXCELوSPSS از آزمونهای کولموگروف – اسمیرنوف و ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون رگرسیون و من ویتنی استفاده شده است. این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی است.نتایج حاصل از فرضیات اصلی نشان داد که از نظر م دانش آموزان دوره اول متوسطه مدارس نمونه دولتی شهر گنبد بین سبک فرزند پروری سهل انگار والدین با افسردگی و احساس تنهایی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود ندارد و بین سبک فرزند پروری مستبدانه والدین با افسردگی و احساس تنهایی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری و بین سبک فرزند پروری مستبدانه والدین با افسردگی و احساس تنهایی دانش آموزان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین سبک فرزندپروری مستبدانه قادر به پیش بینی افسردگی و سبکهای فرزندپروری مستبدانه و مقتدرانه قادر به پیش بینی احساس تنهایی می باشند. می توان نتیجه گرفت سبک فرزندپروری والدین بر افسردگی و احساس تنهایی فرزندان موثر است

توضیحات بیشتر