فایل ورد بررسي رابطه شادکامي و حمايت اجتماعي با کيفيت زندگي پرستاران بخش هاي ويژهCCUو ICU

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه شادکامي و حمايت اجتماعي با کيفيت زندگي پرستاران بخش هاي ويژهCCUو ICU دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه شادکامي و حمايت اجتماعي با کيفيت زندگي پرستاران بخش هاي ويژهCCUو ICU  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه شادکامي و حمايت اجتماعي با کيفيت زندگي پرستاران بخش هاي ويژهCCUو ICU،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه شادکامي و حمايت اجتماعي با کيفيت زندگي پرستاران بخش هاي ويژهCCUو ICU :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه شادکامی و حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی پرستاران بخشهای ویژه CCU و ICU انجام گرفت. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه شامل پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستان امام رضا (ع)و بیمارستان امام علی (ع) شهر کرمانشاه بود. برای انتخاب نمونه از نمونه گیری در دسترس استفاده شد و نمونه ای به حجم 100 نفر انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های : کیفیت زندگی SF-36 مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده MSPSS و شادکامی آکسفورد استفاده شد. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی و نیز با استفاده از نرم افزار آمار Spss19 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی پرستاران شاغل دربخش ویژه و شادکامی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی نیز رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش باید به اهمیت کیفیت زندگی پرستاران توجهی خاص مبذول داشت چراکه حرفه پرستاری ماهیتا تنش زاست و این تنش بر کیفیت زندگیوشادکامی آنها تاثیر دارد

توضیحات بیشتر