فایل ورد بررسي رابطه عامل هاي استخراج شده آزمون اعتياد به سايبر با مدت زمان استفاده از کامپيوتر در بين دانش آموزان 15 تا 18 ساله شهر تهران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه عامل هاي استخراج شده آزمون اعتياد به سايبر با مدت زمان استفاده از کامپيوتر در بين دانش آموزان 15 تا 18 ساله شهر تهران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه عامل هاي استخراج شده آزمون اعتياد به سايبر با مدت زمان استفاده از کامپيوتر در بين دانش آموزان 15 تا 18 ساله شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه عامل هاي استخراج شده آزمون اعتياد به سايبر با مدت زمان استفاده از کامپيوتر در بين دانش آموزان 15 تا 18 ساله شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه عامل هاي استخراج شده آزمون اعتياد به سايبر با مدت زمان استفاده از کامپيوتر در بين دانش آموزان 15 تا 18 ساله شهر تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف اصلی انجام پژوهش بررسی رابطه عامل های استخراج شده آزمون اعتیاد به سایبر با مدت زمان استفاده از کامپیوتر در بین اعتیاد دانش آموزان 15 تا 18 ساله به فضای سایبر است . نمونه مورد مطالعه 300 نفر دانش آموز دبیرستانی شهر تهران بود که از این تعداد 111 نفر پسر و 183 نفر دختر با روش نمونه برداری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش 62 پرسش 5 گزینه ای در مقیاس لیکرت برای سنجش اعتیاد به فضای سایبری است که توسط پژوهشگر طراحی و تدوین شد. دامنه نمرات پرسشنامه بین 62 تا 310 است . نتایج حاصل از عملیات آماری نشان می دهد که ضریب اعتبار آزمون با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برابر با 0/955 است که نشان می دهد که سوالات پرسشنامه از هماهنگی درونی کامل برخوردار است و می توان به نتایج حاصل از تحلیل عاملی آن ها اطمینان داشت .پنج عامل بد ست داده عبارتند از : اعتیاد به کامپیوتر ، اعتیاد به جستجو و دخیره بیش از حد اطلاعات ، اعتیاد به خرید ،تجارت و مزایده ، اعتیاد به روابط سایبر گفتگوی اینترنتی ، اعتیاد به سایبر سکس ها. نتایج برر سی ارتباط بین عامل های پرسشنامه و مدت زمان مصرفی برای کار با کامپیوتر و اینترنت نشان داد که بین مدت زمان استفاده از رایانه و اعتیاد به آن ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد . بین مدت زمان ا ستفاده از رایان و اعتیاد به روابط سایبر چت نیز ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد اما در سایر موارد بین مدت زمان استفاده از رایانه و اینترنت و خرده مقایسه ای دیگر و حتی نمره کل آزمون ارتباط معناداری مشاهده نگردید.

توضیحات بیشتر