فایل ورد بررسي رابطه هوش و سخت رويي با بهزيستي روانشناختي دانشجويان دختر

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه هوش و سخت رويي با بهزيستي روانشناختي دانشجويان دختر دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه هوش و سخت رويي با بهزيستي روانشناختي دانشجويان دختر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه هوش و سخت رويي با بهزيستي روانشناختي دانشجويان دختر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه هوش و سخت رويي با بهزيستي روانشناختي دانشجويان دختر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش و سخت رویی با بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دختر که در سال تحصیلی 94-95 مشغول به تحصیل هستند، تشکیل می دهند، که از این جامعه بر اساس جدول کرجسی مورگان تعداد 350 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده های مورد نظر از آزمون هوش دومینوها D70 برای سنجش بهره هوشی دانشجویان، پرسشنامه سخت رویی کوباسا و مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر این است که: بین هوش و سخت رویی با بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر رابطه وجود دارد F=61/979 =0/000 بین هوش و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر رابطه معناداری وجود دارد R=0/195 a=0/000 بین سخت رویی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر رابطه وجود دارد =0/000 وR=0/430 و بین هوش و سخت رویی رابطه منفی معنادار وجود دارد R=0/184 و a=0/001

توضیحات بیشتر