فایل ورد بررسي رابطه ي بين سبک هاي انضباطي و صفات شخصيتي معلمان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه ي بين سبک هاي انضباطي و صفات شخصيتي معلمان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه ي بين سبک هاي انضباطي و صفات شخصيتي معلمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه ي بين سبک هاي انضباطي و صفات شخصيتي معلمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه ي بين سبک هاي انضباطي و صفات شخصيتي معلمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش فایل ورد بررسي رابطه ي بين سبک هاي انضباطي و صفات شخصيتي معلمان مدارس ابتدایی بوده است. جامعه آماری شامل معلمان ابتدایی شهرستان زاهدان در سال تحصیلی 94-95 به تعداد 1222 نفر بوده که با مراجعه به جدول مورگان تعداد 297 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب گردید. این پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. داده های حاصل به وسیله آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی ضریب همبستگی و رگرسیون گام به گام استفاده گردید. در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه ی سبک های انضباطی رمضانی 1389 و پرسشنامه صفات شخصیتی مک کری و کاستا 1985 بود یافته های توصیفی نشان می دهد که از بین سبک های انضباطی سبک غالب در میان معلمان، سبک انضباطی تعامل گرامی باشد و از بین متغییرهای صفات شخصیتی صفت غالب در میان معلمان صفت وظیفه شناسی می باشد. تحلیلاستنباطی داده ها نشان می دهد که بین سبک تعامل گر و مداخله گر با صفات شخصیتی روان نژندی، برون گرایی-درون گرایی، اشتیاق به تجارب تازه، توافق پذیری و وظیفه شناسی رابطه ی معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین سبک انضباطی تعامل گرا بیشترین پیش بینی از صفت شخصیتی وظیفه شناسی معلمان را دارد

توضیحات بیشتر