فایل ورد بررسي روش آموزش چندرسانه اي مبتني بر رايانه بر بهبود مهارت هاي شناختي دانش آموزان ناتوان يادگيري خواندن

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي روش آموزش چندرسانه اي مبتني بر رايانه بر بهبود مهارت هاي شناختي دانش آموزان ناتوان يادگيري خواندن دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي روش آموزش چندرسانه اي مبتني بر رايانه بر بهبود مهارت هاي شناختي دانش آموزان ناتوان يادگيري خواندن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي روش آموزش چندرسانه اي مبتني بر رايانه بر بهبود مهارت هاي شناختي دانش آموزان ناتوان يادگيري خواندن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي روش آموزش چندرسانه اي مبتني بر رايانه بر بهبود مهارت هاي شناختي دانش آموزان ناتوان يادگيري خواندن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه روش آموزش چندرسانه ای مبتنی بر رایانه بر بهبود مهارت های شناختی دانش آموزان ناتوان یادگیری خواندن. روش پژوهش آزمایشی و از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به این منظور از بین دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خواندن در شهر اصفهان در سال تحصیلی 96-1395 با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای و با توجه به ملاک های ورود به پژوهش 45 دانش آموز انتخاب و در دو گروه آزمایش مهارت های عصبروانشناختی (15نفر) و آموزش چندرسانه ای(15 نفر) و نیز گروه کنترل(15نفر) گمارده شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش چهارمIV_WISC و آزمون نارساخوانی کرمینوری استفاده شد. داده های بدست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین 3 گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد 0/05< P همچنین نتایج نشان داد که آموزش چندرسانه ای بر رشد مهارت های شناختی موثر بوده است و منجر به افزایش معنادار عملکرد در گروه های آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون گردیده است.

توضیحات بیشتر