فایل ورد بررسي عوامل اجتماعي موثر بر توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت حمايت کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان کوهدشت در سال1393

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عوامل اجتماعي موثر بر توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت حمايت کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان کوهدشت در سال1393 دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل اجتماعي موثر بر توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت حمايت کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان کوهدشت در سال1393  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل اجتماعي موثر بر توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت حمايت کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان کوهدشت در سال1393،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل اجتماعي موثر بر توانمندسازي زنان سرپرست خانوار تحت حمايت کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان کوهدشت در سال1393 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی موثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کوهدشت در سال 1393 است. برای این منظور پژوهشی در قالب تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی انجام گرفته است، جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کوهدشت در سال 1393 که حجم نمونه ای مورد را از روش فرمول کوکران برابر با 358 نفر تعیین گردید. در تحقیق حاضر از روش نمونه گیری غیر احتمالی و از پرسشنامه محقق ساخته جهت عوامل اجتماعی و پرسشنامه استاندارد توانمندسازی اسپریتز 1995 استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه عوامل اجتماعی با استفاده ازنظر صاحبنظران و متخصصان فن تعیین گردید. برای تعیین پایایی پرسشنامه ابتدا در یک مطالعه مقدماتی بر روی نمونه 30 نفری اجرا شد و ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی سوالات برابر با 0/85 محاسبه گردید که پایایی پرسشنامه توانمندسازی نیز برابر با 0/81 است. برای تجزیه وتحلیل داده های آماری در بخش توصیفی از شاخص های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از تحلیل عاملی به روش اکتشافی استفاده شد. نتیجه حاصله از این پژوهش نشان می دهد که راهکارهای افزایش تاثیر عوامل اجتماعی(فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی) بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار هم در نگرش زنان نسبت به جامعه موثر بوده و هم اینکه آنها را با مسایل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جهت توانمندشدن در جامعه در کلیه مراحل زندگی سازنده تر می نماید.

توضیحات بیشتر