فایل ورد بررسي عوامل موثر بر ازدواج موفق در شهرستان ملاير

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عوامل موثر بر ازدواج موفق در شهرستان ملاير دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل موثر بر ازدواج موفق در شهرستان ملاير  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل موثر بر ازدواج موفق در شهرستان ملاير،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل موثر بر ازدواج موفق در شهرستان ملاير :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

مقاله حاضر به منظور تعیین عوامل موثر بر ازدواج موفق در شهر ملایر صورت گرفت . جامعه آماری عبارت بود از تمامی افراد متعهل زیر 45 سال که حداقل 5 سال از ازدواج آنها می گذرد که تعداد آنها طبق سرشماری 1390 برابر با 65456 نفر هستند . برای تعیین حجم نمونه هم از جدول مورگان استفاده شد و از میان آنها 380 نفر انتخاب شدند . نمونه گیری با روش صادفی طبقه ای (دو طبقه زن و مرد)انجام گرفت. در مرحله دوم، به شیوه تصادفی ساده نمونه برای اجرای آزمون انتخاب شدند.پژوهش حاضر از نوع توصیفی مبتنی بر روش پیمایشی است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و استفاده شد( پرسشنامه های همسان همسری و پرسشنامه دین داری) ، ولی از رضایت زناشویی والتر دبلیوهودسن برای سنجش موفقیت زندگی استفاده گردید . پایایی پرسشنامه دینداری با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 0/75 و پایایی پرسشنامه موفقیت در زندگی برابر 0/88 به دست آمد .نتایج یافته های پژوهش نشان داد بین سن ازدواج، میزان تحصیلات زوجین، یکسان بودن قومیت زوجین، همسانی سطح اقتصادی والدین، همسانی مذهب، میزان آشنایی با خانواده همسر، مدت نامزدی، درآمد ماهیانه و نسبت فامیلی داشتن زوجین با ازدواج موفق رابطه معنادار وجود دارد p> 0/05در حالی که بین محل تولد و محل زندگی آنها با ازدواج موفق هیچ رابطه معناداری وجود ندارد . 0/05> P

توضیحات بیشتر