فایل ورد بررسي مقايسه اثربخشي آموزش علوم تجربي پنجم ابتدايي بر اساس راهبرد نقشه مفهومي با روشهاي سنتي در مدارس پسرانه ابتدايي شهر خوي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مقايسه اثربخشي آموزش علوم تجربي پنجم ابتدايي بر اساس راهبرد نقشه مفهومي با روشهاي سنتي در مدارس پسرانه ابتدايي شهر خوي دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مقايسه اثربخشي آموزش علوم تجربي پنجم ابتدايي بر اساس راهبرد نقشه مفهومي با روشهاي سنتي در مدارس پسرانه ابتدايي شهر خوي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مقايسه اثربخشي آموزش علوم تجربي پنجم ابتدايي بر اساس راهبرد نقشه مفهومي با روشهاي سنتي در مدارس پسرانه ابتدايي شهر خوي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مقايسه اثربخشي آموزش علوم تجربي پنجم ابتدايي بر اساس راهبرد نقشه مفهومي با روشهاي سنتي در مدارس پسرانه ابتدايي شهر خوي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر درصدد بررسی تاثیر راهبرد یاددهی – یادگیری نقشه مفهومی در آموزش علوم تجربی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر خوی در دو مدرسه شهید سلمانزاده و دبستان تکاور به تعداد 151 در سال تحصیلی 94-95 می باشد.پژوهش حاضر کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و دو گروه آزمودنی، گروه آزمایش و کنترل می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر خوی در دو مدرسه شهید سلمانزاده و دبستان تکاور در سال تحصیلی 94-95 می باشد که مشغول به تحصیل اند، حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت 62 نفربه دست آمد. آزمودنی های پژوهش حاضر شامل دانش آموزان پسر 2 کلاس پنجم ابتدایی شهر خوی در سال تحصیلی94-95 هستند. این کلاس ها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. که یک کلاس از مدرسه سلمانزاده به عنوان گروه کنترل با روش های تدریس مرسوم و یک کلاس از مدرسه تکاور به عنوان گروه آزمایش تدریس با نقشه مفهومی انتخاب شد. در این تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات از دو آزمون محقق ساخته پیش آزمون علوم تجربی چهارم ابتدایی و پس آزمون علوم تجربی پنجم ابتدایی که روایی محتوایی آنها با استفاده از جدول مشخصات و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباح ، نزدیک 0/81 برای پیش آزمون و 0/89 برای پس آزمون تعیین گردید

توضیحات بیشتر