فایل ورد بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در بين دانشجويان دانشگاه آزاد

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در بين دانشجويان دانشگاه آزاد دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در بين دانشجويان دانشگاه آزاد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در بين دانشجويان دانشگاه آزاد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ميزان احساس امنيت اجتماعي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در بين دانشجويان دانشگاه آزاد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان امنیت اجتماعی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه آزاد گرمسار است. این پژوهش با روش پیماشی انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد گرمسار تشکیل میدهند. داده های پژوهش از 180 نفر که به روش نمونه گیری احتمالی ساده انتخاب شده بودند، گردآوری گردید. برای گردآوری اطلاعات این تحقیق از روش پرسشنامه ای و روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده و پس از جمع آوری اطلاعات ، توسط نرم افزارآماری spss پردازش گردید. برای تجزیه و تقلیل داده ها با توجه به اهداف از پیش تعیین شده از آزمون های آماری الف-آمار توصیفی ب- آمار استنباطی استفاده شده است. لازم به توضیح است که دربخش استنباطی به منظور آزمون فرضیات تحقیق ، آزمون آماری eta مورداستفاده قرارگرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده و میایسه آن با فرضیات تحقیق نتیجه گرفتیم که بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

توضیحات بیشتر