فایل ورد بررسي نقش شوراهاي دانش آموزي بر ميزان موفقيت تحصيلي و شخصيت اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان سرباز

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نقش شوراهاي دانش آموزي بر ميزان موفقيت تحصيلي و شخصيت اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان سرباز دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نقش شوراهاي دانش آموزي بر ميزان موفقيت تحصيلي و شخصيت اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان سرباز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نقش شوراهاي دانش آموزي بر ميزان موفقيت تحصيلي و شخصيت اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان سرباز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نقش شوراهاي دانش آموزي بر ميزان موفقيت تحصيلي و شخصيت اجتماعي دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان سرباز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، باهدف بررسی نقش عملکرد شوراهای دانش آموزی بر میزان موفقیت تحصیلی و شخصیت اجتماعی در دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان سرباز انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش کاربردی و از نوع علی – مقایسه ای میباشد. جامعه آماری این تحقیق، شامل 800 ،نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان سرباز در سال تحصیلی 1394 -1393 باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 260 ،نفر برآورد گردیده است. در این پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیدکه شامل 55 سوال میباشد. روایی آن بر اساس نظر گروهی متخصصان تایید شد و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 854./ برآورد گردید .پس از جمعآوری اطلاعات به کمک پرسشنامه، از طریق نرمافزار spss و آزمون t تک نمونه ای و رگرسیون ساده میزان تاثیرگذاری مولفه های شورای دانش آموزی بر شخصیت اجتماعی و موفقیت تحصیلی مشخص گردید. نتایج به دست آمده نشان میدهد که عملکرد شورای دانش آموزی به میزان 329 ./بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان و به میزان 446 ./شخصیت اجتماعی تاثیرگذار است

توضیحات بیشتر