فایل ورد بررسي و نقش تربيت ديني در اخلاق فردي و اجتماعي دانش آموزان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي و نقش تربيت ديني در اخلاق فردي و اجتماعي دانش آموزان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي و نقش تربيت ديني در اخلاق فردي و اجتماعي دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي و نقش تربيت ديني در اخلاق فردي و اجتماعي دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي و نقش تربيت ديني در اخلاق فردي و اجتماعي دانش آموزان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش فایل ورد بررسي و نقش تربيت ديني در اخلاق فردي و اجتماعي دانش آموزان دوره دبیرستان بوده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دوره دبیرستان ناحیه 2 شهرستان زاهدان در سال تحصیلی 95-96 به تعداد 1413 نفر بوده که از بین آن ها نمونه ای با حجم 306 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه آسیب شناسی تربیت دینی سرمد و همکاران 1390 و پرسشنامه نقش ادراک شده اخلاقیات و مسیولیت اجتماعی کرافت و همکاران 1996 استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که در سطح توصیفی از میانگین، انحراف معیار، جداول و در سطح استنباطی برای بررسی رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته های توصیفی نشان می دهد که تربیتی دینی غالب درمیان دانش آموزان ، مولفه زمینه سازی می باشد و تحلیل استنباطی داده ها نشان می دهدکه بین تربیت دینی در اخلاق فردی و اجتماعی دانش آموزان همبستگی معنا داری وجود دارد. همچنین متغیر روش تکلیف به قدر وسع بیشترین پیش بینی را از اخلاق فردی و اجتماعی دانش آموزان داشته است.

توضیحات بیشتر