فایل ورد بررسي وضعيت هوش معنوي و رابطه آن با خلاقيت سازماني در بين کارکنان دانشگاه پيام نور خراسان شمالي در سال 1395

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي وضعيت هوش معنوي و رابطه آن با خلاقيت سازماني در بين کارکنان دانشگاه پيام نور خراسان شمالي در سال 1395 دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي وضعيت هوش معنوي و رابطه آن با خلاقيت سازماني در بين کارکنان دانشگاه پيام نور خراسان شمالي در سال 1395  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي وضعيت هوش معنوي و رابطه آن با خلاقيت سازماني در بين کارکنان دانشگاه پيام نور خراسان شمالي در سال 1395،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي وضعيت هوش معنوي و رابطه آن با خلاقيت سازماني در بين کارکنان دانشگاه پيام نور خراسان شمالي در سال 1395 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف شناسایی فایل ورد بررسي وضعيت هوش معنوي و رابطه آن با خلاقيت سازماني در بين کارکنان دانشگاه پيام نور خراسان شمالي در سال 1395 می باشد تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی به حاظ شیوه اجرا توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور خراسان شمالی می باشد و روش نمونه گیری این تحقیق به لحاظ کم بودن جامعه آماری روش تمام شماری می باشد که کل جامعه آماری 95 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند ابزار گردآوری داده ها برای اندازه گیری هوش معنوی از پرسشنامه هوش معنوی دیوید کینگ 2008 و برای بررسی خلاقیت سازمانی از پرسشنامه خلاقیت سازمانی تورنس استفاده شده است که قبلا روایی محتوایی آن مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفته بود پایایی آن به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه هوش معنوی 0/87 خلاقیت سازمانی 0/85 دست آمد

توضیحات بیشتر