فایل ورد پيش بيني پورنوگرافي بر اساس روابط با والدين

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني پورنوگرافي بر اساس روابط با والدين دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني پورنوگرافي بر اساس روابط با والدين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني پورنوگرافي بر اساس روابط با والدين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني پورنوگرافي بر اساس روابط با والدين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور پیش بینی پورنوگرافی براساس روابط با والدین دانش آموزان پسر می باشد. جامعه پژوهش حاضر، دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دزفول بودند. نمونه آماری در پژوهش حاضر تعداد 233 نفر از دانش آموزان پسر بودند که با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه پورنوگرافی وپرسشنامه دلبستگی نوجوان به والدین و همسالان بودند. در این پژوهش از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر روش های توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد)، از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان و گام به گام برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ارتباط با پدر با پورونوگرافی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ارتباط با پدر بیشترین سهم را در تبیین و پیش بینی پورونوگرافی در دانش آموزان پسر داشته است.

توضیحات بیشتر