فایل ورد پيش بيني سلامت روان براساس سبک هاي مقابله اي و سبک هاي هويت در دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني سلامت روان براساس سبک هاي مقابله اي و سبک هاي هويت در دانشجويان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني سلامت روان براساس سبک هاي مقابله اي و سبک هاي هويت در دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني سلامت روان براساس سبک هاي مقابله اي و سبک هاي هويت در دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني سلامت روان براساس سبک هاي مقابله اي و سبک هاي هويت در دانشجويان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

پژوهش حا ضر با هدف تعیین پیش بینی سلامت روان برا ساس سبک های مقابله ای و سبک هویت انجام شد.این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود.جامعه ی پژوهش را تم امی دانشجویان دانشگاه آزاد مرکز کرمانشاه در سال تحصیلی 95-96 می با شد.نمونه ای به حجم 160 نفر 75 نفر پسر و 86 نفر دختر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای مرحله ای انتخاب شدند آزمودنی ها به سه پرسشنامه سلامت روان گلد برگ سبک های مقابله ای بلینگز و سبک های هویت برزونسکی پاسخ دادند داده های پژوهش با شاخص های آمار توصیفی و نیز آمار استنباطی شامل تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss21 مورد تحلیل قرار گرفت یافته های پژوهش نشان داد که سبک های مقابله ای و سبک هویت با همس لامت روان را پیش بینی می کند همچنین یافته ها نشان داد که

توضیحات بیشتر