فایل ورد پيش بيني طلاق عاطفي بر اساس ذهنيت هاي طرحواره اي

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني طلاق عاطفي بر اساس ذهنيت هاي طرحواره اي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني طلاق عاطفي بر اساس ذهنيت هاي طرحواره اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني طلاق عاطفي بر اساس ذهنيت هاي طرحواره اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني طلاق عاطفي بر اساس ذهنيت هاي طرحواره اي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر پیش بینی طلاق عاطفی براساس ذهنیت های طرحواره ای است. روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان زن متاهل دانشگاه تهران می باشد. داده های پژوهش از 384 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند، جمع آوری گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ذهنیت طرحواره یانگ2001 و پرسشنامه طلاق عاطفی پورحسین و بیدست 1393 استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تمام مولفه های ذهنیت های طرحواره ای به جز ذهنیت بزرگسال سالم و ذهنیت کودک شاد با طلاق عاطفی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بین ذهنیت بزرگسال سالم و ذهنیت کودک شاد با طلاق عاطفی رابطه منفی معنادار وجود دارد p> 0/01 از بین مولفه های ذهنیت های طرحواره ای؛ ذهنیت کودک آسیب پذیر، ذهنیت کودک تکانشی، ذهنیت محافظ بی تفاوت، ذهنیت خود بزرگ منش، ذهنیت زورگو و تهاجمی، ذهنیت والد تنبیه گر، ذهنیت والد پرتوقع و ذهنیت بزرگسال سالم قادر به پیش بینی طلاق عاطفی بودند p> 0/05بنابراین پیشنهاد می شود برای کاهش طلاق عاطفی در میان افراد متاهل، نقش ذهنیت های طرحواره ای مورد توجه قرار گیرد

توضیحات بیشتر