فایل ورد تاثيرآموزش مهارت هاي شهروندي بر شادکامي و مسيوليت پذيري دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه

لینک دانلود

 فایل ورد تاثيرآموزش مهارت هاي شهروندي بر شادکامي و مسيوليت پذيري دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثيرآموزش مهارت هاي شهروندي بر شادکامي و مسيوليت پذيري دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثيرآموزش مهارت هاي شهروندي بر شادکامي و مسيوليت پذيري دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثيرآموزش مهارت هاي شهروندي بر شادکامي و مسيوليت پذيري دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارتهای شهروندی بر مسیولیت پذیری و شادکامی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه 4 شیراز انجام شد. روش مطالعه: روش پژوهش، شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، با گروه آزمایش و کنترل بوده است. جامعه ی مورد نظر 2100 دانش آموز دختر دوره اول متوسطه ناحیه4 شیراز بودند،که دو گروه (هر گروه 30 نفر) به عنوان نمونه به شکل تصادفی خوشه ای مرحله ای به عنوان گروه آزمایش و گروه کنترل انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سنجش میزان مسیولیت پذیری دانش آموزان کردلو و همچنین پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود. جهت محاسبه ی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی پرسشنامه سنجش میزان مسیولیت پذیری دانش آموزان در مقیاس کلی 0/93 و شادکامی آکسفورد در مقیاس کلی 0/92 به دست آمد و روایی محتوایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار و از آمار استنباطی نظیر تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج: نتایج پژوهش حاکی از آن بود که آموزش مهارت های شهروندی 17 %بر مسیولیت پذیری و 18 %بر شادکامی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تاثیر داشت. بنابراین فراهم کردن محیط آموزش مهارت های شهروندی در مدرسه نقش مهمی در رشد مولفه های مسیولیت پذیری و شادکامی دانش آموزان دارد که لازم است اقداماتی در مورد آنها صورت گیرد.

توضیحات بیشتر