فایل ورد تاثيرشيوه قصه گويي برکنترل خشم وکم رويي دانش آموزان دختر

لینک دانلود

 فایل ورد تاثيرشيوه قصه گويي برکنترل خشم وکم رويي دانش آموزان دختر دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثيرشيوه قصه گويي برکنترل خشم وکم رويي دانش آموزان دختر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثيرشيوه قصه گويي برکنترل خشم وکم رويي دانش آموزان دختر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثيرشيوه قصه گويي برکنترل خشم وکم رويي دانش آموزان دختر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش تاثیر قصه گویی بر کنترل خشم وکم رویی دانش آموزان پایه دوم دختر بود روش پژوهش شبه آزمایشی با دو گروه آزمایش وکنترل،واجرای پیش آزمون وپس آزمون بود. نمونه تحقیق 40 دانش آموزدوم ابتدایی40 نفرگروه آزمایش و 40 نفرگروه کنترلازمدرسه شهر رودسر درسال تحصیلی 93 ،که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری برای کنترل خشم از پرسشنامه واحدی شامل 90 سوالبود که دراین پژوهش فقط دوهدف بررسی شد 24 سوال پاسخ داده شد.ابزاراندازه گیری کم رویی ازپرسشنامه وان44 سوال بود ضریب پایایی پرسشنامه ها به ترتیب کنترل خشم0/91 و کم رویی 0/89 محاسبه شد. داده ها با استفاده از روش آماری کوواریانس، تجزیه وتحلیل شد.نتایج آزمون درسطح a=0/05 رانشان داد.بین میانگین دوحیطه کنترل خشم کودکان گروه آزمایش وکنترل، در زمینه تاثیر قصه گویی بر رفتار آنها تفاوت معناداری وجود داشت وبین میانگین کم رویی کودکان گروه آزمایش وکنترل، درزمینه تا ثیر قصه گویی بر رفتار آنها تفاوت معنا داری وجود داشت

توضیحات بیشتر