فایل ورد تببين رابطه بين اشتياق به کارمعلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره اول متوسطه مدارس شهرستان مريوان

لینک دانلود

 فایل ورد تببين رابطه بين اشتياق به کارمعلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره اول متوسطه مدارس شهرستان مريوان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تببين رابطه بين اشتياق به کارمعلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره اول متوسطه مدارس شهرستان مريوان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تببين رابطه بين اشتياق به کارمعلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره اول متوسطه مدارس شهرستان مريوان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تببين رابطه بين اشتياق به کارمعلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره اول متوسطه مدارس شهرستان مريوان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف فایل ورد تببين رابطه بين اشتياق به کارمعلمان با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره اول متوسطه مدارس شهرستان مريوان و به روش همبستگی انجام شده است. در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان مریوان می باشد به تعداد 195 نفر از معلمان دوره اول متوسطه بوده است. از جامعه آماری مورد مطالعه تعداد 115 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزارمورد استفاده پرسشنامه اشتیاق به کار شوفلی و همکاران 2002 شامل سه بعد و 16 سوال ونمره عملکرد تحصیلی بر اساس معدل دو سال گذشته دانش آموزان دوره اول متوسطه مدارس شهر مریوان اندازه گیری میشود. روایی آنها توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت وپایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 93%محاسبه گردید به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز از آزمون های آماری همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های نهایی پژوهش بیانگر ارتباط مثبت و معنی دار بین اشتیاق شغلی معلمان وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان است

توضیحات بیشتر